Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

Meny

Kalender

Stadgar

ESKILSTUNA FRIIDROTTSFÖRENING (ESKILSTUNA FRIIDROTT) har antagits vid bildandemöte i Eskilstuna den 2 maj 2001.

Stadgarna reviderade den 9 mars 2006, 28 mars 2007 och den 26 mars 2013 samt med några smärre justeringar 22 mars 2016.

 

STADGAR FÖR ESKILSTUNA FRIIDROTTSFÖRENING.

ESKILSTUNA FRIIDROTT är en ideell organisation där alla medlemmar, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med och bestämma och vill ta ansvar för verksamheten.

 

Vi vill bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

 

Vi vill överbrygga klyftan mellan svenskar och invandrare, mellan villasamhälle och hyreshusområde, mellan vuxna och ungdom.

 

Vi skall verka för en drog- och dopingfri idrott.

 

Vi vill verka för en långsiktig hållbarhet inom miljöområdet.

 

1. Föreningens medlemmar består av de fysiska personer som upptagits i föreningen.

2. Föreningen är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Gång - och Vandrarförbundet samt Svenska Parasportförbundet och därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Södermanlands Idrottsförbund (DF) samt Södermanlands Friidrottsförbund , Södermanlands Gång – och Vandrarförbund samt Södermanlands Parasportförbund (SDF).
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

3. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer var för sig.

5. Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden fr. o. m. den 1 januari t. o. m. den 31 december.

6. Vid tvekan om tolkning av föreningens stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
I brådskande fall skall frågan avgöras av styrelsen.

Genom sitt medlemskap i föreningen förbinder sig medlem att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i punkt 28.

7. För stadgeändring krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8. För upplösning av föreningen krävs beslut av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t. ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Friidrottsförbundet.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motverka föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall snarast från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

10. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som efter påstötning inte har betalt medlemsavgiften för verksamhetsåret får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckning.

11. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger skall föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall snaras skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

12. Medlems rättigheter och skyldigheter:

Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i punkt 2 i nämnda organisations stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast den 30 april innevarande verksamhetsår samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

13. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller av delegerad beslutsfattare. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Friidrottsförbundet ge sitt samtycke, såvida inte beslutats om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Friidrottsförbundet, får medlemmen delta endast om Svenska Friidrottsförbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelses till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna,

eller kungöras i ortens dominerande tidning. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås eller meddelas på lämpligt sätt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan samt styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna före årsmötet.

 

15. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

16. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Medlem som har betalt medlemsavgift och under verksamhetsåret fyller lägst femton år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

17. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18. Beslut och omröstning.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i punkt 7 första stycket och punkt 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare får dock inte väljas till ledamot av valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

20. Ärenden vid årsmötet.

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

13. Avslutning.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

EXTRA ÅRSMÖTE

21. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen till styrelsen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortens största tidning. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås eller meddelas på lämpligt sätt.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i punkt 16 och punkt 17.

 

VALBEREDNINGEN

22. Sammansättning, åligganden.

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Valberedningen skall senast tre månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast i samband med årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER.

23. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka före årsmötet.

 

STYRELSEN

24. Sammansättning.
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Avgår ledamot före mandattidens utgång kan styrelsen i dennes ställe adjungera ledamot med full rösträtt för tiden t. o. m. nästkommande årsmöte.

Styrelsen kan utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

25. Styrelsens åligganden.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s samt Specialförbundens (SF) och dessa stadgar – svara
för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av mötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt punkt 23, och
• förbereda årsmötet.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.

26. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall kan ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast beslutande sammanträde och punkten anses omedelbart justerad.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27. Delegations och beslutanderätt.
Styrelsen kan delegera sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetsgrupp eller liknade, eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

TVIST

28. Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller Svenska Friidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; Vardera parterna svarar för kostnader liksom för kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Sponsorer och samarbetspartners

Eskilstuna Friidrott
Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök