Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

Meny

Kalender

Föreningens jämställdhetsplan

Eskilstuna Friidrotts Jämställdhetsplan antagen av årsmötet september 2021.

Övergripande mål:

Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner.

Öka andelen kvinnliga ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå

Öka andelen kvinnliga domare - funktionärer.

Aktivt arbeta för att öka kompetensen i jämställdhet bland föreningens medlemmar.

 

Motivering:

Friidrotten är sannolikt en av de idrotter som upplevs som mest jämställd. Män och kvinnor tävlar i samma grenar och tillsammans på arenorna (om än inte mot varandra) och man ser lika många män som kvinnor bland de tävlande.

 

Flickor och pojkar attraheras i ungefär samma omfattning till verksamheten, en tendens är att fler flickor än pojkar kommer till vår verksamhet, tydligast i de yngre åldrarna. Träningsgrupperna är blandade och flickor och pojkar ges samma tillgång till anläggningar och andra resurser. Allt detta hindrar dock inte att det på vissa områden behövs särskilda jämställdhetsinsatser.

 

Jämställdhet råder när kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, resurser och utvecklingsmöjligheter.

 

I jämställd idrott har män och kvinnor, pojkar och flickor samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och delar ansvar och inflytande.

 

Fyra övergripande mål:

flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott

kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt

kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ

Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

 

Varför arbeta med jämställdhet?

Alla idrotter inklusive friidrotten får allt svårare att behålla ungdomar i föreningsverksamhet och att engagera ledare och tränare.

Jämställdheten är ett viktigt utvecklingsområde i detta sammanhang.

 

Det finns viktiga vinster att göra för idrotten om jämställdheten kan öka inom vår förening. De flestas erfarenhet är att könsblandade grupper är mer kreativa, utvecklande och effektiva än enkönade. Till det kommer att mäns och kvinnors erfarenheter av idrottande kan skilja sig åt. Till exempel kan det vara så att unga kvinnor oftare upplever en konflikt mellan könsidentitet och idrottande än vad unga män gör. Detta har visat sig vara en orsak till problem med ätstörningar som oftare uppträder hos unga kvinnor. Det är värdefullt med ledare som har egna erfarenheter och kompetens av vilka uttryck sådana konflikter kan ta sig, dvs. kvinnliga ledare.

 

Hur arbeta med Jämställdhet?

Jämställdhet ska ses inte ses som en egen, speciell fråga vid sidan av andra, utan som en aspekt som genomsyrar hela verksamheten (mainstreaming eller på svenska jämställdhetsintegrering), dvs att jämställdhet i större utsträckning ska ses som ett självklart inslag i såväl det dagliga arbetet som utvecklingsarbetet.

 

Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner.

 

Delmål;

Andelen kvinnor med uppdrag skall öka. Målet är att andelen senast 2010 skall uppgå till 40 procent.

 

Delmål;

Till ledamöter i vår styrelse bör utses tre kvinnor och tre män. Under alla förhållanden bör inget kön vara företrätt av färre än tre ledamöter. Det ankommer på valberedningen av arbeta med detta mål i sikte.
Ansvar: Valberedningen

När våra aktiva av båda könen tävlar skall det i ledargruppen ingå både kvinnor och män.
Ansvar: Tränarna

 

Öka andelen kvinnliga ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå samt öka andelen kvinnliga funktionärer.

 

Delmål;

Målet är att andelen kvinnliga tränare skall öka på alla nivåer.
Ansvar: Styrelsen

 

Målet är att på alla utbildningar till tränare för barn och ungdom ha minst 40 procent av endera könet.
Ansvar: Styrelsen

 

Målet är att i de team som föreningen anmäler till utbildningarna skall ingå både kvinnor och män.
Ansvar: Styrelsen

 

Målet är att andelen kvinnor på domar-funktionärsutbildningar

senast år 2010 skall uppgå till minst 40 procent.
För att uppnå detta ska kvinnor stimuleras att delta.

Ansvar: Styrelsen

 

Vi skall aktivt arbeta för att öka kompetensen bland föreningens medlemmar.

Delmål;

Målet är att i våra ledare skall delta i de ledar- och tränarutbildningar som anordnas av SFI. Att uppmärksamma bl a problem med sexuella trakasserier, diskriminering p g a sexuell läggning och ätstörningar.

Ansvar: Styrelsen.

Övriga områden tas upp när någon av deltagarna eller kursledningen

anser att ämnet är aktuellt att diskutera.

Ansvar: Styrelsen.

 

Eskilstuna september 2021

Sponsorer och samarbetspartners

Eskilstuna Friidrott
Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök