Hoppa till sidans innehåll

Föreningens jämställdhetsplan


 

Eskilstuna Friidrotts Jämställdhetsplan antagen av  årsmötet mars 2009.

Övergripande mål:

 

Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner.

Öka andelen kvinnliga ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå

Öka andelen kvinnliga domare - funktionärer.

Aktivt arbeta för att öka kompetensen i jämställdhet bland föreningens medlemmar,

 

                     

 

Motivering:

Friidrotten är sannolikt en av de idrotter som upplevs som mest jämställd. Män och kvinnor tävlar i samma grenar och tillsammans på arenorna (om än inte mot varandra) och man ser lika många män som kvinnor bland de tävlande.

 

Flickor och pojkar attraheras i ungefär samma omfattning till verksamheten, en tendens är att fler flickor än pojkar kommer till vår verksamhet, tydligast i de yngre åldrarna. Träningsgrupperna är blandade och flickor och pojkar ges samma tillgång till anläggningar och andra resurser. Allt detta hindrar dock inte att det på vissa områden behövs särskilda jämställdhetsinsatser.

 

Jämställdhet råder när kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Det innebär en jämn fördelning av makt och inflytande, resurser och utvecklingsmöjligheter.

I jämställd idrott har män och kvinnor, pojkar och flickor samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och delar ansvar och inflytande.

 

 

 

 

Fyra övergripande mål:

flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott

kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt

kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ

Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden

 

Varför arbeta med jämställdhet?

Alla idrotter inklusive friidrotten får allt svårare att behålla ungdomar i föreningsverksamhet och att engagera ledare och tränare.

Jämställdheten är ett viktigt utvecklingsområde i detta sammanhang.

 

Det finns viktiga vinster att göra för idrotten om jämställdheten kan öka inom vår förening. De flestas erfarenhet är att könsblandade grupper är mer kreativa, utvecklande och effektiva än enkönade. Till det kommer att mäns och kvinnors erfarenheter av idrottande kan skilja sig åt. Till exempel kan det vara så att unga kvinnor oftare upplever en konflikt mellan könsidentitet och idrottande än vad unga män gör. Detta har visat sig vara en orsak till problem med ätstörningar som oftare uppträder hos unga kvinnor. Det är värdefullt med ledare som har  egna erfarenheter och kompetens av vilka uttryck sådana konflikter kan ta sig, dvs. kvinnliga ledare.

 

Hur arbeta med Jämställdhet?

Jämställdhet ska ses inte ses som en egen, speciell fråga vid sidan av andra, utan som en aspekt som genomsyrar hela verksamheten (mainstreaming eller på svenska jämställdhetsintegrering), dvs att jämställdhet i större utsträckning ska ses som ett självklart inslag i såväl det dagliga arbetet som utvecklingsarbetet.

 

 

Jämnare könsfördelning på representativa och i beslutande positioner.

 

Delmål;

Andelen kvinnor med uppdrag skall öka. Målet är att andelen senast  2010 skall uppgå till 40 procent.


Delmål;

Till ledamöter i vår styrelse bör utses tre kvinnor och tre män. Under alla förhållanden bör inget kön vara företrätt av färre än tre ledamöter. Det ankommer på valberedningen av arbeta med detta mål i sikte.
Ansvar: Valberedningen

 När våra aktiva av båda könen tävlar skall det i ledargruppen ingå både kvinnor och män.
Ansvar: Tränarna

  Öka andelen kvinnliga ledare och tränare i ungdomsgrupper upp till elitnivå samt öka andelen kvinnliga funktionärer.

 

 

 

Delmål;

Målet är att andelen kvinnliga tränare skall öka på alla nivåer.
Ansvar: Styrelsen

.

 

Målet är att på alla utbildningar till tränare för barn och ungdom ha minst 40 procent av endera könet.
Ansvar: Styrelsen

 

Målet är att i de team som föreningen anmäler till utbildningarna skall ingå både kvinnor och män.
Ansvar: Styrelsen

 

 

Målet är att andelen kvinnor på domar-funktionärsutbildningar

      senast år 2010 skall uppgå till minst 40 procent.
      För att uppnå detta ska kvinnor stimuleras att delta.

Ansvar: Styrelsen

  Vi skall aktivt arbeta för att öka kompetensen bland föreningens medlemmar.

 

Delmål;

Målet är att i våra ledare skall delta i  de ledar- och tränarutbildningar som anordnas av SFI. Att uppmärksamma bl a problem med sexuella trakasserier, diskriminering p g a sexuell läggning och ätstörningar.

Ansvar: Styrelsen.

           Övriga områden tas upp när någon av deltagarna eller kursledningen              

           anser att ämnet är aktuellt att diskutera.

Ansvar: Styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna mars 2009

Uppdaterad: 21 NOV 2017 14:01 Skribent: Folke Andersson

Postadress:
Eskilstuna FI - Friidrott
Eskilsson, Ärsta Sörgård
63353 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 0723322718
E-post: This is a mailto link

Se all info

Sparbanksstiftelsen Rekarne 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   volvo_fb

  Sverige pa fotter - Eskilstuna Friidrott

 munktell-traning-halsa

Atea

Front - Eskilstuna

 

Folktandvården Sörmland

ÄC-konsult AB

Vilsta Sporthotell i Eskilstuna

PEAB

 Sigillet AB

 victoriapark

 

Klara Fastigheter